Slide 1

New criticism

دسته بندی : Russion formalism and new criticism

گوینده: سارا حمید شریف لو

قیمت مصرف کننده

20000 تومان

در تقابل با دوره زیبا شناسی و تمرکز بر روی اصول ظاهری اثر دیدگاه جدیدی پدید آمد که به طور علمی اثر را مورد بررسی قرار می داد و روحیات شخصی نویسنده و احساساتش و وجه دوره  تاریخی اثر اعتبار خود را از دست داد و اثر به طور خالص مورد بررسی قرار گرفت

شما هم می‌توانید در مورد این پادکست نظر بدهید.


نظرات